chinese

2007/Jun/04

เผยตำรา สัมผัสภาษาจีน ตัวแทนสัมพันธ์ใกล้ชิดรัฐบาลจีน-ไทย โดยจีนเป็นฝ่ายสนับสนุนจัดพิมพ์เนื้อหาสอดแทรกวัฒนธรรมไทยสำเร็จเป็นครั้งแรก ชี้ใช้ทันทีปีการศึกษา 2550 ทุกช่วงชั้นสำหรับโรงเรียนมือใหม่สอนจีน ส่วนโรงเรียนที่สอนภาษาจีนไปแล้ว เตรียมส่ง ฮั่นหยูอีกหนึ่งตำราเข้าเสริม ด้านศธ.จัดโครงการโรงเรียนเก่งจีนสอนโรงเรียนน้อง ขจัดปัญหาครูจีนขาดแคลน ขณะที่ อัตราจ้างจำกัด เป็นอุปสรรคที่ทำให้การเรียนจีน สะดุด

หลังจากมีการฉลองความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีนครบ 30 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศต่างสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ ภาษาจีน ที่มีความคืบหน้าในความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศอย่างมาก เพราะต่างก็ได้รับประโยชน์ ซึ่งฝ่ายจีนปีนี้โดย สำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ Hanban มีฐานะเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจีน ได้นำครูอาสาสมัครครูจีนกว่า 610 คน เข้ามาสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไทย มีการให้ทุนครูไทยไปเรียนภาษาที่จีนกว่า 300 คน และที่สำคัญทาง Hanban ได้จัดทำหนังสือเรียนชุด สัมผัสภาษาจีน เพื่อเป็นสื่อการหนังสือเรียนภาษาจีนในประเทศไทยด้วย

เปิดตัว สัมผัสภาษาจีน

อุษณีย์ วัฒนพันธ์ หัวหน้าสถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่าหนังสือเรียนชุด สัมผัสภาษาจีน นี้ ถือเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนชุดแรกของประเทศไทย ที่ทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาปี 2544 โดยรัฐบาลจีนเป็นคนจัดทำเนื้อหาที่ประเทศจีน ซึ่งนำต้นฉบับการเรียนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยปักกิ่งมาปรับปรุงให้เข้ากับประเทศไทย โดยมีหลักว่าต้องนำหลักเกณฑ์ของหลักสูตรภาษาต่างประเทศในไทย 4 หลักการใหญ่ ๆ คือ

1.สามารถสื่อสารได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 2.ต้องเข้าถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาคือวัฒนธรรมไทยที่ต้องมีการเปรียบเทียบความต่างของภาษา ความหมาย ธรรมเนียมประเพณี และปรัชญาความเชื่อของไทย 3.ต้องสามารถนำภาษาจีนไปต่อยอดการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ต้นไม้อาจโยงไปถึงเรื่องวิทยาศาสตร์ การทำมาค้าขายโยงไปสู่เรื่องของการคำนวณได้ เป็นต้น และ 4.ผู้เรียนจะต้องนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้เรียนควรจะอ่านหนังสือจีนได้ คุยกับคนจีนได้ หรือสามารถดูทีวีช่องภาษาจีนได้ ซึ่งสื่อการเรียนการสอนนี้จะเป็นตัวช่วยครูในการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญคือหนังสือชุดนี้จะมีการแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วย เช่นบทเรียนเรื่องการทักทาย นอกจากจะมีการสอนการพูดการทักทายเป็นภาษาจีนก็จะมีการใช้รูปภาพการไหว้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทักทายที่สำคัญของไทยเข้าไปด้วย ประเพณีไทยต่าง ๆ ก็จะมีในหนังสือชุดนี้เช่นวันลอยกระทง วันสงกรานต์ รูปด้านในก็จะมีทั้งรูปเด็กไทยเด็กจีนรวมกัน

อย่างไรก็ดีกระทรวงศึกษาธิการไทยจะมาตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่ง และได้มีการนำมาทดลองใช้เมื่อปีการศึกษา 2549 และทางจีนได้นำไปปรับปรุงใหม่จนได้หนังสือชุด สัมผัสภาษาจีนในขณะนี้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้ทันทีในปีการศึกษา 2550

หนังสือเรียนชุด สัมผัสภาษาจีน ได้จัดทำมาทั้งหมด 12 ชุด 24 เล่ม แบ่งเป็น 3 ระดับคือประถมศึกษา 6 ชุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ชุด และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 ชุด โดยใน 1 ชุดจะประกอบด้วย แบบเรียน แบบฝึกหัด ซีดีประกอบการเรียนการสอน และคู่มือครู ซึ่งในส่วนของคู่มือครูนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทย แต่ครูอาจารย์สามารถเข้าไปอ่านฉบับแปลได้ที่เวปไซด์ของกระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มด้วยพินอิน-ลากเส้นปูพื้นฐานหลัก

ทั้งนี้ในหนังสือแบบเรียนชุดสัมผัสภาษาจีนของทั้ง 3 ระดับนั้น เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหลายโรงเรียนเพิ่งจะมีการจัดให้มีการเรียนการสอน หนังสือเรียนทั้ง 3 ระดับจึงเป็นแบบเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นทั้งหมด แต่จะมีความเข้มข้นทางภาษามากขึ้นตามวัยของผู้เรียน

หลักสำคัญคือผู้เรียนจะต้องเริ่มเรียนรู้จากการออกเสียงพินอินเพราะเป็นพื้นฐานการเรียนภาษาจีนที่สำคัญ และเรียนรู้การลากเส้นตัวอักษรจีนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนเขียนภาษาจีนที่แต่ละเส้นจะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะการลงน้ำหนักเส้น ต่อมาจึงเริ่มเรียนคำศัพท์ง่าย ๆ รูปประโยคง่ายๆ แต่ยังไม่มีการเน้นการเขียนเป็นคำมากนัก ซึ่งพอนักเรียนได้เรียนไปจนถึงเล่มสุดท้ายของระดับประถม นักเรียนจะสามารถใช้ภาษาแสดงออกถึง ความรู้สึก อารมณ์ สภาพอากาศ ได้

ขณะที่ระดับมัธยมต้น จะเน้นการเรียนผสมคำ วิธีการเขียนการลากเส้นต่าง ๆ ซึ่งใน 1 บทก็จะประกอบไปด้วยการฝึกทักษะทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ส่วนในระดับมัธยมปลายหลังจากมีการเริ่มต้นเรียนหลักต่าง ๆ เบื้องต้นแล้ว ก็จะมีความเข้มข้นทางการเรียนมากขึ้น โดยจะมีการแทรกเกม การร้องเพลงจีน บทกวีนิพนธ์ต่าง ๆ ของจีน ที่จะเข้ามาช่วยให้การเรียนมีความสนุกและไม่น่าเบื่อ

ส่งตำราชุด 2 ประกบโรงเรียนเก่ง

ส่วนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนมาแล้ว หรือเด็กนักเรียนมีการเรียนภาษาจีนมาบ้างแล้ว ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมกับ Hanban เตรียมหนังสือไว้ให้อีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะมีความยากมากกว่าชุด สัมผัสภาษาจีน โดยหนังสือชุดนี้ชื่อภาษาจีนว่า ฮั่นหยู แต่ยังไม่มีชื่อไทย ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพิมพ์ และจะสามารถเริ่มนำมาใช้ได้ในเทอมหน้าด้วย

ตำราเรียนจีนทั้ง 2 ชุด ทางกระทรวงฯ ไม่ได้บังคับว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องซื้อมาใช้ แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีตำราเรียนภาษาจีนที่หลากหลาย ซึ่งยังไม่ได้มีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยมาก่อน หนังสือชุดนี้จึงเป็นทางเลือกสำหรับครูที่ดีอีกเล่มหนึ่ง เนื่องจากเป็นความร่วมมือ 2 ประเทศ ตำราเรียนชุดนี้จึงมีราคาไม่แพงนัก นักเรียน ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้ภาษาจีนก็สามารถซื้อไปฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองได้

ครวญ 2ปัญหาใหญ่-การสอนจีนสะดุด

สำหรับการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นขณะนี้มีโรงเรียนให้ความสนใจสอนภาษาจีนกันมากขึ้น จากเดิมโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ที่มีอยู่เพียงไม่ถึง 40 โรงเรียน มาเป็น 350 โรงเรียนในปีนี้ ส่วนที่สช. (สำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) มีทั้งหมด 480 โรงเรียนเพิ่มจากเดิมที่มีแค่ 200 โรงเรียนเท่านั้น โดยทางโรงเรียนต่าง ๆ ยังจัดหมวดหมู่ให้เป็นการเรียนในวิชาเลือก

โดยปัญหาสำคัญของการเรียนภาษาจีนในไทย อุปสรรคใหญ่ยังอยู่ที่เรื่องของการขาดแคลนครูผู้สอน คนที่เรียนจบปริญญาตรี เอกภาษาจีน ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญที่หากมาเป็นครูจะทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่คนที่เรียนจบภาษาจีนโดยตรงเหล่านี้ ปัจจุบันทั่วประเทศมีไม่ถึง 10 คน เนื่องจากการเป็นครูเงินเดือนน้อย ขณะที่ทำอาชีพอื่นคนรู้ภาษาจีนจะมีรายได้สูงกว่ามาก

ปัจจุบันคนที่เป็นครูจีน จึงไม่ใช่คนเรียนจบปริญญาตรีเอกภาษาจีนโดยตรง แต่จะเป็นครูที่สอนภาษาอื่น แต่สนใจสอนภาษาจีน จึงมีการไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม และทางกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมครูจีนทั่วประเทศทุกปีในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งจะใช้เวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 100-200 ชั่วโมง และจะไปเรียนที่จีนอีก 1 เดือน ซึ่งโครงการนี้รับครูมาอบรมไม่จำกัด แต่ต้องเป็นครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนและผู้บริหารโรงเรียน ที่ผ่านมาจึงมีครูที่มาอบรมเพียงปีละ 300-400 คนเท่านั้น ดังนั้นการส่งครูอาสาสมัครจีนมาช่วยตามโรงเรียนต่าง ๆ ทุกปีของทางรัฐบาลจีนนั้น จึงช่วยทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนในไทยทำได้มากขึ้น

ทั้งนี้ยอมรับว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้คือเรื่องของอัตราจ้างที่มีอยู่จำกัด ทำให้แต่ละโรงเรียนไม่สามารถให้ตำแหน่งครูจีนได้ หากโรงเรียนใดมีโควตาเพิ่มครูได้ 1-2 คน ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แทน ดังนั้นครูที่เข้าไปสอนภาษาจีนจึงมีลักษณะเป็นครูที่สอนภาษาอื่นอยู่แล้ว หรือครูที่จ้างพิเศษเข้ามา จุดนี้ทำให้การเพิ่มครูสอนภาษาจีนในไทยทำได้ยาก


โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์

31 พฤษภาคม 2550

2007/Jun/04

นโยบายรัฐบาลส่งเสริมเรียนจีนกระตุ้นตลาดหนังสือจีนคึกคัก โดยเฉพาะหนังสือประเภทแบบเรียนภาษาจีน-ดิกชันนารีที่ได้รับความนิยมสูง นานมีเน้นขายหนังสือจีนแท้ พร้อมแนะเทคนิคเลือกซื้อหนังสือตรงตามความต้องการ ชี้นิยายเกาหลีฉบับจีนเทรนด์ใหม่สุดฮิต ขณะที่บิ๊กจำหน่ายหนังสือ ซีเอ็ด ชี้หนังสือจีนต้องอาศัยแรงโปรโมท กระแสเปลี่ยนเร็วปีต่อปี ด้าน นายอินทร์ ชู นวนิยายจีน-ท่องเที่ยวขายดี

การก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนทุกวันนี้ ได้ทำให้เกิดกระแสความนิยม จีนขึ้นมา กระแสจีนในไทยปัจจุบันถือว่าเป็นที่สนใจของทุกกลุ่มคน กระทรวงศึกษาธิการเองก็ประกาศนโยบายให้ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองก็ส่งบุตรหลานเรียนภาษาจีนแม้ว่าจะต้องเสียเงินพิเศษในการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา อีกทั้งเหล่าบรรดานักธุรกิจที่ทำการค้าทั้งหลาย แม้จะไม่เคยมีธุรกิจในจีน แต่ทุกวันนี้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน และแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดคือหนังสือจีน ตลาดหนังสือจีนวันนี้ในไทยจึงมีความคึกคักขึ้นไม่น้อย

นานมี เจาะกลุ่มจีนโพ้นทะเล

ปรีญานี สุพุทธิพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทนานมี จำกัด กล่าวว่าปัจจุบันในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงที่ดีของตลาดหนังสือจีน หลังจากซบเซามาเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี เนื่องมาจากรัฐบาลได้ประกาศที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และระบุให้ทุกโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการเรียนการสอนภาษาจีน อีกทั้ง 10 ปีที่ผ่านมาจีนได้ทำการเปิดประเทศ ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และเต็มไปด้วยโอกาสในการทำธุรกิจ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสจีนขึ้นในไทย และส่งผลให้ตลาดหนังสือจีนเริ่มมีความคึกคักขึ้น

สำหรับบริษัทนานมีนั้น ได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2492 โดยทำธุรกิจนำเข้าหนังสือจีนมาขายที่ถนนเยาวราช โดยมีกลุ่มลูกค้าคือคนจีนโพ้นทะเลที่มีการอพยพจากเมืองจีนมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมาก แต่สมัยนั้นไม่มีร้านหนังสือจีนขายเลยแม้แต่ร้านเดียว นานมีจึงได้เริ่มนำเข้าหนังสือจีน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากในช่วง 10 ปีแรก และหลังจากรัฐบาลช่วงนั้นมีการสั่งห้ามการเรียนการสอนภาษาจีน ได้ทำให้ตลาดหนังสือจีนค่อนข้างซบเซามาตลอด แต่ก็ยังพออยู่ได้จากลูกค้าที่เป็นคนจีนโพ้นทะเล

จวบจนปัจจุบัน นานมี ยังเน้นที่จะทำธุรกิจขายหนังสือจีนใน 2 สาขาใหญ่คือ สาขาบริเวณสามแยกเจริญกรุง และสำนักงานใหญ่ที่ถนนสาทรเหนือ โดยหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือจีนแท้ๆ ที่มีการนำเข้าทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และฮ่องกง มีทั้งหนังสือจีนที่ใช้ตัวอักษรจีนทั้งแบบตัวเต็ม ตัวย่อ และมีทุกหมวดหมู่ที่ร้านหนังสือไทยมี ได้แก่ ประวัติศาสตร์,การเมือง,บุคคล,ศาสนา,ศิลปะ ภาพวาด,แพทย์แผนจีน,สุขภาพ,อาหาร,คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี,งานฝีมือ,นวนิยายจีน ฯลฯ

สำหรับที่สาขาสามแยกเจริญกรุงนั้น เนื่องจากเป็นแหล่งที่คนจีนอาศัยอยู่จำนวนมาก หนังสือที่ขายดีในสาขานั้น จึงมีทุกประเภทคละกันไป แต่สำหรับที่สาขาสำนักงานใหญ่นั้น มีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจากสาขาสามแยกเจริญกรุงมาก กล่าวคือลูกค้าส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยทำงานขึ้นไป มีทั้งที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มต้น และคนที่มีการเรียนภาษาจีนมาแล้วทุกระดับ

แนะวิธีเลือกซื้อแบบเรียน-ดิกชันนารีจีน

หนังสือที่ได้รับความนิยมมากในสาขานี้ จึงมีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ หนังสือแบบฝึกหัดเรียนภาษาจีน ดิกชันนารี และกลุ่มทั่วไป

โดยหนังสือแบบฝึกหัดเรียนภาษาจีนนี้ ลูกค้านิยมซื้อหนังสือที่มาจากประเทศจีนแท้ ๆ ไม่มีภาษาไทย เพราะว่าจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้เร็ว อีกทั้งแบบฝึกหัดต่าง ๆ จะมีสื่อการสอนประเภทซีดีแถมอยู่ด้วย ทำให้สามารถเรียนรู้การออกเสียงแบบต้นฉบับ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง จะสามารถเลือกหนังสือแบบฝึกหัดจีนไปฝึกเองได้ใน 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ เรียนแบบเร่งด่วน หรือเรียนแบบค่อย ๆ เก็บสะสมความรู้

การเรียนแบบเร่งด่วนแนะนำว่าจะมีหนังสือแบบฝึกหัดเรียนแยกส่วนออกมาเป็น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกของคนที่เรียนภาษาจีน ควรจะเน้นการเรียนออกเสียงแบบพินอิน และต้องทำการฝึกฝนด้วยตัวเอง เพราะการออกเสียงนี้หากพื้นฐานในการเรียนรู้ไม่แน่นหนาพอจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาจีนในระยะยาว ซึ่งควรเปิดสถานีช่องข่าวจีน โดยเฉพาะช่อง CCTV 4 ประกอบการฟังไปด้วย แม้จะฟังไม่รู้เรื่อง แต่จะได้คุ้นเคยกับสำเนียงภาษาจีน ต่อมาจึงซื้อหนังสือเรียนแบบพูด ไปฝึกหัด

ส่วนการเรียนแบบสะสมนั้น หนังสือแบบเรียนฝึกหัดจะมีหลายเล่ม เป็นซีรีส์ ซึ่งจะสอนภาษาจีนเป็นขั้นเป็นตอน เช่นบทที่ 1 จะมีการพูด ฟัง อ่าน ในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดให้หัดเขียน และจะมีแกรมมาในช่วงท้ายเป็นต้น หนังสือกลุ่มนี้ต้องอาศัยความสนใจ ความขยันและความหมั่นเพียรมาก โดยเฉพาะต้องมีเวลาในการทำแบบฝึกหัด การเรียนภาษาจีนจึงจะได้ผล ขึ้นอยู่กับบุคคล

สำหรับกลุ่มเด็กนั้น ถือเป็นลูกค้าที่มีจำนวนมากอีกกลุ่มหนึ่งของร้านนานมี ซึ่งเด็กและผู้ปกครองทั้งหลายก็นิยมซื้อแบบฝึกหัดเรียนภาษาจีนแบบของเด็กที่จะมีภาพประกอบที่สวยงาม ซึ่งเด็กที่มีการเรียนภาษาจีนมาแล้วจากโรงเรียนต่าง ๆ ก็จะนิยมซื้อหนังสือนิทานเด็กของจีน ซึ่งมีเรื่องเล่าที่สนุก มีภาพวาดที่สวยงาม อีกทั้งมีคำศัพท์ภาษาจีนให้เรียนรู้ได้ง่ายด้วย

หนังสือหมวดดิกชันนารี ดิกชันนารีจีนนั้น มีหลากหลายชนิดและหลายสำนักพิมพ์มาก ต้องวางแผนให้ดีว่าจะซื้อไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น ดิกชันนารีบางเล่ม จะมีอักษรจีนแบบย่อ และตัวแปลเป็นไทย อังกฤษ หรือญี่ปุ่น บางเล่มจะมีทั้งอักษรจีนแบบตัวย่อ อักษรจีนแบบตัวเต็ม พินอิน และคำแปล บางเล่มมีแบบฝึกเส้นเขียน บางเล่มเป็นดิกชันนารีสุภาษิตจีนโดยเฉพาะ บางเล่มก็มีตัวอย่างคำประกอบ มีคำตรงกันข้าม มีคำเหมือนให้ นอกจากนี้ก็มีดิกชันนารีสำหรับอาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์แผนจีน,สมุนไพรจีน,คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี ฯลฯ ฉะนั้นจึงต้องเลือกให้เหมาะกับความต้องการและคุณวุฒิของตัวเอง ซึ่งแต่ละเล่มก็จะมีราคาที่แตกต่างกันไป

ส่วนหนังสือประเภทที่ขายดีเป็นอันดับ 3 รองจากแบบฝึกหัดเรียนภาษาจีนและดิกชันนารีนั้น ประ